Borger- og Erhvervsforeningen

I foreningen arbejder vi på at bevare Klitmøllers nutid og udvikle byen fremtid. Det gør vi både med Helhedsplanen som vores sigtelinje og ved at være opmærksom på hvad der gør sig af holdninger og steming I byen. Vores fornemmeste opgave at er facilitere frem for at bestemme og gøre os til medspiller på alle de gode initiativer og projekter der opstår i byen. Vi vil hvert år arbejde på at igangsætte og løfte forskellige projekter som vi mener byen ønsker og har behov for.

FÆLLESSKAB

Vi ønsker at aktivere både borgerne, foreninger og erhvervslivet i fællesskaber ved egne initiativer og støtte op om eksisterende der skaber fællesskab ved at være centrum for planer og koordinering.

VÆRTSSKAB

Vi ønsker at guide tilflyttere, borgere og erhvervslivet og være første kontakt til det behov man står med. Værtsskab for os er også at videreformidlere relevante emner der har relevans for byen og som påvirker byen. Vi ønsker at være vindue både udaf og indaf til med de gode fortællinger om byen.

SAMMENHÆNGSKRAFT

Vi ønsker at skabe sammenhængskraft mellem initiativer, projekter borgere, foreninger og erhvervet. Vi vil arbejde på at samle byen, udviske siloer og skabe synergier, netværk og partnerskaber.

UDVIKLING

Vi tager gerne ansvar for den overordnede udvikling af Klitmøller i den rigtige retning og som borgerne i byen ønsker sig. Det betyder også at vedligeholde og opretholde Klitmøllers identitet og brand. Det betyder også at gå forrest når der f.eks. skal skaffes midler til et udviklingsprojekt. Vi ønsker at være det gode bindeled til kommunen og myndigheder og mobilisere os så vi kan stå stærkt overfor f.eks. kommunen.

Vedtægter

1. Foreningens navn er Klitmøller Borger- og Erhvervsforening.

2. Det er foreningens formål at varetage borgernes- og erhvervslivets interesser. At koordinere den overordnede udvikling i byen, forestå egne arrangementer og initiativer, samt støtte op om øvrige arrangementer og initiativer. Informere om byens fortællinger, værne om bymiljøet og den omkringliggende natur, samt være bindeled til offentlige myndigheder.

3. Som medlem kan anerkendes; borgere med bopæl i Klitmøller, erhvervsdrivende med base i Klitmøller, samt ejere af fritidsboliger i Klitmøller.

4. Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år, og kan herefter vælges til bestyrelsen. I bestyrelsen kan maksimalt optages to medlemmer under 18 år. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Klitmøller, eller drive erhverv med base i Klitmøller.

5. Generalforsamlingen vælger 5-9 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter for disse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år, og afgår skiftevis, med 2-4 i lige årstal, og 3-5 i ulige årstal. Suppleanter vælges for 1 år.

6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kommer et medlem i kontingentrestance bortfalder medlemskabet.

7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes inden udgangen af februar måned. Indvarsling skal ske med mindst 14 dage til afholdelsen. Generalforsamlingen annonceres ved fysiske opslag i Klitmøller by, samt på byens hjemmeside og facebook. Skriftlige forslag fra medlemmer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og afholdes med følgende dagsorden:

    1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
    2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
    3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
    4. Behandling af indkomne forslag.
    5. Fastsættelse af kontingent.
    6. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.
    7. Valg af revisor for 1 år + suppleant for denne.
    8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer det skriftligt. Den indvarsles, og er beslutningsdygtig, som den ordinære generalforsamling. Til generalforsamlinger kan indkaldes personer uden medlemskab, og kan tage ordet angående foreliggende spørgsmål.

9. Eventuelle vedtægtsændringer kan ske på den ordinære, eller på en ekstraordinær generalforsamling. Bemærkning herom skal dog være tydelig anført i den bekendtgjorte dagsorden. For at en vedtægtsændring bliver gældende, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for den.

10. Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelsen af foreningens egenkapital. Dog skal den anvendes til almennyttige formål i Klitmøller.

Således vedtaget på generalforsamlingen på Klitmøller Kro den 27. februar 1991. Ændret med kvalificeret flertal stemmer for, ved den ordinære generalforsamling på Klitmøller Friskole den 14. september 2021.

GDPR – persondatapolitik

Klitmøller Borger- og Erhvervsforening– Persondatapolitik

Hvad er personlige oplysninger?
Enhver form for information, der kan tilknyttes en bestemt person, betragtes som personlige oplysninger. Det kan være navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse eller lignende.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
For at sende dig eventuelle nyhedsbrev/kontingentopkrævning, samt medlemskab, har vi brug for dine kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig fremtidige nyhedsbreve eller opsige dit medlemskab, ved at sende en besked til kontakt@klitmoller.dk

Giver vi personlige oplysninger videre andre?
Vore medlemmers tillid og fortrolighed ligger os meget på sinde. Vi videregiver derfor ikke dine personlige oplysninger til andre til brug for markedsføring m.v.
For at servicere vores systemer kan vores leverandører af IT-relaterede ydelser i nogle tilfælde få adgang til dine personlige oplysninger. Vi indgår databehandleraftaler med disse leverandører bl.a. for at sikre, at leverandørerne underlægges krav for behandling af personlige data svarende til vores krav. Vi overfører ikke personlige data uden for EU/EØS. Danske myndigheder, såsom Datatilsynet eller politiet, kan ligeledes have lovhjemmel til at få adgang til personlige data i vores systemer.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?
Vi ønsker ikke at bevare personlige oplysninger, der ikke er relevante, så når du afmelder dig nyhedsbrevet eller melder dig ud af foreningen, sletter vi fremadrettet dine personlige oplysninger i vores systemer. Borgerforeningen opretholder dog data på husstande/personer optil 6 mdr. efter udmeldelse af borgerforeningen.  Dog gemmes regnskabsmæssige oplysninger i 5 år, i henhold til bogføringsloven.

Dine rettigheder
Du har selvfølgelig ret til at se de oplysninger vi har om dig og til at rette eventuelt urigtige oplysninger. I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du i særlige tilfælde ligeledes ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger samt at få overført oplysningerne. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har kommentarer eller ønsker at rette eventuelle forkerte oplysninger. Borgerforeningen, der er ansvarlig for indsamlingen af de personlige oplysninger til nyhedsbrevet/medlemskab, kan kontaktes på kontakt@klitmoller.dk  eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Hvis der er behov for at klage?
Vi tilstræber at løse uoverensstemmelser direkte. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige data, er du velkomment til at kontakte Borgerforeningen på e-mail kontakt@klitmoller.dk eller en af bestyrelsens medlemmer Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.