Planen for dit, mit og vores Klitmøller er nu opdateret

Nu er den her…. Klitmøller har fået en opdateret helhedsplan.  

Vi har haft adskillige dialoger, workshops og et borgermøde, hvor vi sammen har skitseret vores ønsker til Klitmøllers fremtid, og de udfordringer og behov, der presser sig på.  

Tusind tak til alle jer, der har bidraget til arbejdet. Nu er resultatet klar.  

Du kan se den opdaterede helhedsplan for dit, mit og vores Klitmøller her. 

Bølgerne har til tider gået højt, fordi vi alle sammen holder så meget af vores by. Det er en vigtig del af processen, og vi er glade for alle input, der er kommet. I arbejdet har det dog været tydeligt, at der generelt er stor enighed om den overordnede retning, som vi ønsker for byen.  

Det kan du læse meget mere om i helhedsplanen, der blandt andet beskriver:   

 • hvordan vi kan løse udfordringerne med et fyldt friskole- og børnehus
 • manglen på boliger, trafikudfordringerne
 • ønsket om flere mødesteder 
 • Og en række principper for en balanceret udvikling. 

 

Har du kommentarer til helhedsplanen, kan du sende dem via dette link senest den 6. april 2022.  

Alle bemærkninger bliver gennemgået af styregruppen i samarbejde med Thisted Kommune.  Herefter præsenteres planen for Thisted Kommunes politikere, inden den skal bruges som grundlag for Klitmøllers fremtidige udvikling.  

Med venlig hilsen Klitmøller Borger- og Erhvervsforening og Thisted Kommune. 

Fakta om helhedsplanen:

 • En helhedsplan er en arbejdsplan, som skal udstikke retningen for byens videre udvikling.
 • Planen kortlægger de behov, Klitmøllers vækst allerede har skabt, og hvilke behov man forudser, der vil opstå i fremtiden.
 • Planen ligger forud for konkrete lokalplaner og byggeprojekter, men den har ingen retsvirkning og dermed ingen direkte konsekvenser for private og offentlige grunde eller naturområder i Klitmøller. Planen udstikker blot en ønsket retning.
 • Planen kommer til at danne grundlag for Thisted Kommunes lokalplaner og anlægsprojekter.
 • For byens borgere og erhvervsdrivende er planen et pejlemærke for, hvordan byen ønsker, at den fremtidige udvikling skal være.
 • Det er Klitmøller Borger- og Erhvervsforenings og Thisted Kommunes håb, at helhedsplanen bliver betragtet som et arbejdsprogram for de kommende år.

 

Verdens mest mangfoldige landsby

I 2015 udarbejdede borgere i Klitmøller sammen med Thisted Kommune Helhedsplanen. Det var et inspirationskatalog med ønsker for fremtiden. Målet var, at Klitmøller skulle være ”Verdens mest mangfoldige landsby”. Med Helhedsplanen står Klitmøller på et rigtig stærkt fundament. Men på nogle punkter har virkeligheden dog overhalet planen, og der er behov for at opdatere og gøre Helhedsplanen mere konkret. Det skal sikre en balanceret udvikling – og du er en del af den.

Spørgsmålet er ikke, OM Klitmøller vokser…

…men HVORDAN det kan ske på en måde, så Klitmøllers DNA bevares? Hvordan vil du gerne have, at Klitmøller ser ud i 2030? Og hvilke krav stiller det til byens indretning, institutioner og infrastruktur?

Konkrete udfordringer presser sig på, særligt i form af boligmangel for fastboende samt øget trafik i højsæsonen. Det kræver konkrete løsninger nu. Men for at sikre langtidsholdbare løsninger, der ikke skaber problemer på andre områder, er der behov for en samlet by- og infrastrukturplan for Klitmøller. Og det kræver, at vi kender vores behov og ønsker for Klitmøller i 2030.

Vi står på et solidt fundament i form af Helhedsplanen. På nogle områder er udviklingen dog gået stærkere, end man forventede, da Helhedsplanen blev udarbejdet. Og samtidig er Helhedsplanen ikke konkret nok til at sætte rammerne for de bygge- og infrastrukturprojekter, der presser sig på. Hvis vi skal sikre, at udviklingen stemmer overens med det, som Mølboerne gerne vil med byen, er der derfor brug for at opdatere og konkretisere Helhedsplanen.

Den opdaterede Helhedsplan skal skabe et samlet grundlag til at sætte rammerne for arealanvendelsen i byen og konkrete anlægsprojekter, fx indenfor trafik, for at løse nogle af byens udfordringer.

Fra inspirationskatalog til helstøbt by- og infrastrukturplan

I sommeren 2021 diskuterede vi, hvordan Klitmøller kan se ud i 2030. Diskussionen tog afsæt i en række fremtidsbilleder. De blev udarbejdet af en arbejdsgruppe under Borger- og Erhvervsforeningen sammen med Thisted Kommune på basis af

 • input fra byens borgere via et online-spørgeskema,
 • materiale fra tidligere borgermøder, og især
 • diskussioner på to workshops med arbejdsgruppen under Borger- og Erhvervsforeningen.

De indledende fremtidsbilleder tog udgangspunkt i Helhedsplanen og byens DNA. Efterfølgende var byen med til at forme fremtidsbillederne og udvælge det fremtidsbillede, der ønskes for Klitmøller. Det har dannet baggrunden for, at vi i dag står med en opdateret helhedsplan for Klitmøller.

I sommeren 2021 diskuterede vi, hvordan Klitmøller kan se ud i 2030. Diskussionen tog afsæt i en række fremtidsbilleder. De blev udarbejdet af en arbejdsgruppe under Borger- og Erhvervsforeningen sammen med Thisted Kommune på basis af

 • input fra byens borgere via et online-spørgeskema,
 • materiale fra tidligere borgermøder, og især
 • diskussioner på to workshops med arbejdsgruppen under Borger- og Erhvervsforeningen.

 De indledende fremtidsbilleder tog udgangspunkt i Helhedsplanen og byens DNA. Efterfølgende var byen med til at forme fremtidsbillederne og udvælge det fremtidsbillede, der ønskes for Klitmøller. Det har dannet baggrunden for, at vi i dag står med en opdateret helhedsplan for Klitmøller.

 

OBS: Andet borgermøde samt høring af samlet plan sker først i december.  Dato meldes ud nogle uger før mødet.

Spørgsmål og svar - FAQ

 

Spørgsmål: Hvem er tovholder for projektet?

Svar: En styregruppe under Borger- og Erhvervsforening i samarbejde med Thisted Kommunes Plan- og Anlægsafdeling.

Medlemmer af styregruppen er:

Preben Holler
Mai Knudsen
Martin Eigenbroth
Erik Odder
Finn Qvistgaard
Mai Manaa

Spørgsmål: Kan Helhedsplanen ikke bruges mere?

Svar: Jo! Helhedsplanen er i høj grad stadig relevant i dag, og den er det bærende fundament, når vi snakker den ønskede fremtid for Klitmøller. På nogle områder er udviklingen dog gået stærkere, end man forventede, da Helhedsplanen blev udarbejdet. Og samtidig står Klitmøller overfor nogle større projekter ift. trafik og boliger, og her er Helhedsplanen ikke konkret nok til at udstikke retningslinjer for projekterne, så det sikres, at udviklingen passer med det, som Mølboerne gerne vil med byen.

Du kan i øvrigt finde Helhedsplanen her.

 

Spørgsmål: Hvad kommer ”Opdateret Helhedsplan” for Klitmøller til at indeholde?

Svar: Den opdaterede Helhedsplan skal indeholde de centrale elementer fra den eksisterende Helhedsplan – bare i en opdateret form. Dernæst videreudvikles den opdaterede Helhedsplan til en helstøbt by- og infrastrukturplan, der indeholder:

 • Klitmøllers DNA med tilhørende grundfortælling og visionen om Verdens mest mangfoldige landsby.
 • Et fremtidsbillede for Klitmøller i 2030. Det omfatter en mere konkret udpegning af anvendelsesmuligheder og på placeringer af nye funktioner, som en by af Klitmøllers størrelse i 2030 har behov for. Og det hele i overensstemmelse med byens DNA.
 • Et samlet mobilitetskoncept for byen, der skal sikre en langtidsholdbar løsning på de trafikudfordringer, vi oplever allerede i dag.

 

Spørgsmål: Hvad er et fremtidsbillede?

Svar: Et fremtidsbillede kan bestå af tre elementer: En grundfortælling med afsæt i byens DNA – hvad er Klitmøller for en by i 2030? Dernæst, hvilke funktioner er beliggende i byen og hvor – hvor bor vi, hvor arbejder vi, og hvordan ser de enkelte bydele ud? Og endelig skal der gives et bud på, efter hvilke principper byen kan udvikles indenfor de enkelte bydele. Det kan være med hensyn til funktioner (fx hvor er der en legeplads?), eller også byggestil, bebyggelsestæthed eller fordeling mellem bebyggede og friarealer.

Grundidéen er, at der udvikles flere forslag til fremtidsbilleder for Klitmøller, som viser forskellige retninger for byens udvikling. Det giver et udgangspunkt for en diskussion om, hvilken fremtid byens borgere bedst kan se sig selv i.

Spørgsmål: Hvorfor vente med et mobilitetskoncept, til vi har snakket om byens fremtid? Trafikudfordringen skal løses nu!

Svar: En af de helt store udfordringer i byen er sommertrafikken. Årsagen til trafikken er byens funktioner og deres fordeling i byen, som folk gerne vil hen til. For at estimere trafikken i 2030 og finde nogle gode løsninger, skal der kendes funktionsfordelingen i byen. Fx har et sommerhusområde andre trafikbehov (tilkørsel, parkering, stier etc.) end en dagligvarebutik. Derfor skal byens fremtidige forventede struktur være klarlagt, før der regnes på trafikløsninger.

Thisted Kommune står for selve udarbejdelsen og finansieringen af mobilitetskonceptet. Mobilitetskonceptets enkelte løsninger skal også indeholde et overslag over anlægsomkostninger, for at kunne realisere trafikløsninger indenfor en overskuelig årrække. Forslaget til mobilitetskonceptet skal lige som alt andet præsenteres og diskuteres med hele byen.

Spørgsmål: Hvorfor er der nedsat en arbejdsgruppe? Hvorfor starter processen ikke med et borgermøde for alle?

Svar: For det første fordi vi allerede står på et solidt fundament i form af Helhedsplanen, og der ligger mange borgermøder og idéindkaldelser bag. Vi starter altså ikke processen fra bunden, men tager udgangspunkt i den plan, som byens borgere allerede har været med til at udvikle. For det andet fordi de gældende Covid-19-restriktioner betyder, at vi ikke kan samle alle interesserede på denne side af sommerferien. Derfor vender vi processen om, så den indledes af arbejdsgruppen og derfra bredes ud.

Samtidig får vi en bedre diskussion, hvis vi har noget konkret at tage udgangspunkt i. Derfor tager arbejdsgruppen den indledende snak og formulerer forskellige forslag til fremtidsbilleder, som hele byen efterfølgende kan diskutere ud fra. Arbejdsgruppen hiver ikke fremtidsbillederne ud af den blå luft, men vil i høj grad støtte sig til Helhedsplanen, stemningsbilledet fra de erhvervsdrivende samt indkomne forslag og bemærkninger her fra hjemmesiden – og selvfølgelig deres lokalkendskab. Arbejdsgruppen skaber, sammen med de input alle borgere kan sende ind via hjemmesiden, altså grundlaget for en fælles diskussion, som hele byen kan deltage i over sommeren og efteråret 2021, når det igen er muligt at mødes fysisk i større grupper.

Spørgsmål: Hvem er med i arbejdsgruppen? Kan jeg også være med?

Svar: Arbejdsgruppen består af ca. 25-30 personer, der bor og/eller arbejder i Klitmøller eller på anden måde har en tæt tilknytning til byen. De repræsenterer alle et eller flere af byens foreninger eller befolkningsgrupper og især de følgende emner: Bosætning, uddannelse, fritidsliv, idræt, kultur, natur, sommerhusejere, erhverv m.fl. Områderne er valgt, da disse emner definerer byens overordnede struktur. Indenfor disse har vi prøvet at afdække et forholdsvis bredt spektrum, ved at kontakte foreninger, erhvervsdrivende eller privatpersoner, som gerne vil hjælpe med at udarbejde et diskussionsgrundlag for byens udvikling. Medlemmer af følgende foreninger/institutioner/grupper deltog i de første to workshops d. 31.5 og 21.6.2021: Aktiv Børneliv i Klitmøller, Borger & Erhvervsforening, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Cold Hawaii Rådet, De frie pensionister, Destinationsselskabet Nordvestkysten, Forening til bevarelse af Skibningsbåden, Thy-Mors HF & VUC (HF Cold Hawaii), KLF66, Klitmøller Friskole & Børnehus, Klitmøller Idrætsforening, Menighedsrådet, NASA, Naturstyrelsen, Spejderne Klitmøller, Thy Turistforening. Derudover flere privatpersoner på vegne af forskellige grupper af fastboende, sommerhusejere og lokale erhvervsdrivende fra forskellige erhvervsgren m.m.

Deltagerne i arbejdsgruppen er inviteret af Borger- og Erhvervsforeningen samt Thisted Kommune. Udgangspunkt var, at foreninger, som har været med til at udarbejde den nuværende Helhedsplan, også er repræsenteret i udarbejdelsen af et diskussionsgrundlag til hele byen. Det skulle sikre en hvis kontinuitet. Måske ændrer sammensætningen af arbejdsgruppen sig undervejs. Uanset får du rig lejlighed til at bidrage i løbet af sommeren på borgermøde samt online. Du er også altid meget velkommen til løbende at bidrage ved at indsende kommentarer og forslag via hjemmesiden her eller via mailen helhedsplanklitmoller@gmail.com.

 

Spørgsmål: Er resultaterne af tidligere borgermøder og workshops glemt?

Svar: Nej! De tidligere gode resultater og svar fra borgermøder og workshops samles op og bruges i udarbejdelsen af forslag til fremtidsbilleder og trafikkoncepter.

 

Spørgsmål: Der står hele tiden noget om vækst – men jeg synes ikke, at Klitmøller skal vokse. Hvad gør jeg?

Svar: Vækst bør ikke være et mål i sig selv! Vi kommer dog ikke udenom, at Klitmøller allerede er vokset meget, og det tyder på, at også i de kommende år vil mange komme til Klitmøller, enten som fastboende eller besøgende. Der er jo allerede 100 nye boliger og udstykninger under opførelse eller godkendt. Det kan være svært at stoppe en udvikling, men du kan i høj grad være med til at forme udviklingen.

Som et eksempel: I Helhedsplanen fra 2015 blev ”nærhed” brugt til at beskrive en del af Byens DNA. Dengang havde byen ca. 850 indbyggere. I dag er det 1.100. I 2030 måske op til 1.500. Hvordan sikrer og skaber man ”nærhed” i byrummet, hvis der er flere hundrede nye fastboende og mange flere besøgende i byen? Det skal vi finde et bud på. Yderligere har Klitmøller kun få ubebyggede arealer tilbage. Et af elementerne i byens DNA fra Helhedsplanen fra 2015 er ”kvalitet”. Derfor skal beslutninger om formen af den yderligere udvikling tages med omhu og under hensyn til den kvalitet og hele byens DNA. Det er derfor vigtigt, at du bidrager med din mening – uanset hvad dine ønsker for Klitmøller 2030 er.

 

Spørgsmål: Hvad sker der med resultaterne fra Helhedsplanen?

Svar: For at muliggøre den ønskede udvikling af Klitmøller har Thisted Kommune brug for at vide, hvor der skal skabes hvilke rammer. Det kan fx være udlæg af et nyt boligområde, parkeringspladser, en legeplads, et stiforløb eller en ny vej. Det indebærer også, hvor store arealer disse konkrete projekter kræver. Derfor skal resultaterne af Helhedsplanen ”oversættes” til kommuneplan- og lokalplansbestemmelser vedrørende anvendelse og udnyttelsesgrader af arealer, og konkrete anlægsprojekter sammen med Thisted Kommunes fagforvaltninger. Mens Helhedsplanen på baggrund af byens ønsker udpeger mulige placeringer og overordnede principper for nye projekter, skal der i samarbejde mellem grundejere og Thisted Kommune efterfølgende kigges på den konkrete udformning af projekterne. Så den opdaterede Helhedsplan er byens mulighed for at italesætte byens behov overfor private investorer, fonde og kommunen.

Har du yderligere spørgsmål?

Du kan altid sende dine spørgsmål eller kommentar til helhedsplanklitmoller@gmail.com