Generalforsamling 2023

Uncategorized
January 11, 2023

Vi håber at se så mange af jer på Klitmøller Friskole til en god snak om Borger- og Erhvervsforeninge og et godt valg af ny bestyrelse. Tag din nabo med så vi får samlet et så bredt felt som muligt.

Der er kaffe, the, øl, vand og noget at spise.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.   
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.
7. Valg af revisor for 1 år + suppleant for denne.
8. Eventuelt.

Som medlem kan anerkendes; borgere med bopæl i Klitmøller, erhvervsdrivende med base i Klitmøller, samt ejere af fritidsboliger i Klitmøller.

Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år, og kan herefter vælges til bestyrelsen. I bestyrelsen kan maksimalt optages to medlemmer under 18 år. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Klitmøller, eller drive erhverv med base i Klitmøller.

Generalforsamlingen vælger 5-9 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter for disse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år, og afgår skiftevis, med 2-4 i lige årstal, og 3-5 i ulige årstal. Suppleanter vælges for 1 år.

Skriftlige forslag fra medlemmer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

(læs alle vedtægter her på siden)

Vi ses.