Vedtægter

1. Foreningens navn er Klitmøller Borger- og Erhvervsforening.

2. Det er foreningens formål at varetage borgernes- og erhvervslivets interesser. At koordinere den overordnede udvikling i byen, forestå egne arrangementer og initiativer, samt støtte op om øvrige arrangementer og initiativer. Informere om byens fortællinger, værne om bymiljøet og den omkringliggende natur, samt være bindeled til offentlige myndigheder.

3. Som medlem kan anerkendes; borgere med bopæl i Klitmøller, erhvervsdrivende med base i Klitmøller, samt ejere af fritidsboliger i Klitmøller.

4. Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år, og kan herefter vælges til bestyrelsen. I bestyrelsen kan maksimalt optages to medlemmer under 18 år. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Klitmøller, eller drive erhverv med base i Klitmøller.

5. Generalforsamlingen vælger 5-9 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter for disse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år, og afgår skiftevis, med 2-4 i lige årstal, og 3-5 i ulige årstal. Suppleanter vælges for 1 år.

6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kommer et medlem i kontingentrestance bortfalder medlemskabet.

7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes inden udgangen af februar måned. Indvarsling skal ske med mindst 14 dage til afholdelsen. Generalforsamlingen annonceres ved fysiske opslag i Klitmøller by, samt på byens hjemmeside og facebook. Skriftlige forslag fra medlemmer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og afholdes med følgende dagsorden:

    1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
    2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
    3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
    4. Behandling af indkomne forslag.
    5. Fastsættelse af kontingent.
    6. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.
    7. Valg af revisor for 1 år + suppleant for denne.
    8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer det skriftligt. Den indvarsles, og er beslutningsdygtig, som den ordinære generalforsamling. Til generalforsamlinger kan indkaldes personer uden medlemskab, og kan tage ordet angående foreliggende spørgsmål.

9. Eventuelle vedtægtsændringer kan ske på den ordinære, eller på en ekstraordinær generalforsamling. Bemærkning herom skal dog være tydelig anført i den bekendtgjorte dagsorden. For at en vedtægtsændring bliver gældende, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for den.

10. Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelsen af foreningens egenkapital. Dog skal den anvendes til almennyttige formål i Klitmøller.

Således vedtaget på generalforsamlingen på Klitmøller Kro den 27. februar 1991. Ændret med kvalificeret flertal stemmer for, ved den ordinære generalforsamling på Klitmøller Friskole den 14. september 2021.